Приватне акціонерне товариство «БіАРС»

Голова Правління – Мірошник Олена Олександрівна

Генеральний директор – Дерикіт Володимир Петрович

Головний бухгалтер – Потапенко Галина Лук’янівна

Територія підприємства –  1,0492 га.

Площа офісних, виробничих та складських приміщень – 3514 м.кв.

Підприємство здає приміщення в оренду.

 


 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАРС»

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження Товариства: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 29

Відповідно до положень Статуту Товариства Наглядова Рада Товариства повідомляє, що 24 квітня 2019 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІАРС» (надалі – «Загальні збори») за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 29, кабінет № 308. Початок Загальних зборів о 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10:00 до 10:50 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 18 березня 2019 року (станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, станом на 18.03.2019р.) – 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, станом на 18.03.2019р.) – 957 (дев’ятсот п’ятдесят сім) штук простих іменних акцій.

 

Перелік питань,

разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії – Трикоз Петро Іванович, член лічильної комісії – Скопненко Любов Андріївна.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії у правому нижньому куті на кожній його сторінці.

3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Генерального директора Дерикіт Володимира Петровича, секретарем – Скопненко Любов Андріївну.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

За результатами розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Сальнікова Валерія Володимировича, Городкова Дмитра Юрійовича, Трачук Леоніда Григоровича.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Сальнікова Валерія Володимировича, Городкова Дмитра Юрійовича, Трачук Леоніда Григоровича членами Наглядової ради Товариства строком на три роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Встановити, що членам Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується. Уповноважити Генерального директора Товариства Дерикіт В.П. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Балансовий збиток Товариства за результатами діяльності в 2018 році складає 587,1 тис. грн.

9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

У зв’язку з наявністю збитків у розмірі 587,1 тис. грн. за підсумками роботи Товариства за 2018 рік розподіл прибутку та покриття збитків не проводити.

10.Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів – договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), договорів з банківськими установами, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (24.04.2019р.) річними загальними зборами Товариства, коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариствата за умови попереднього погодження вчинення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - 11 829,4 тис. грн. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «БІАРС» на підписання відповідних правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.biars.com.ua

 

Для участі в загальних зборах необхідно надати:

акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу:

представникам акціонера – паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 29, кабінет № 308, у робочі дні, в робочий час - з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 29, кабінет № 308. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Дерикіт В.П. Телефон для довідок: /044/ 440-43-70.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 29, Приватне акціонерне товариство «БІАРС».

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

До початку Загальних зборів акціонери мають право задавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 24.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонер має право оскаржити до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю:

Акціонери можуть взяти участь у Загальних зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа.

Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

11 829,4

11 870,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10 880,4

11 103,2

Запаси

231,3

123,3

Сумарна дебіторська заборгованість

654,1

637,7

Гроші та їх еквіваленти

63,6

5,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(10 666,8)

(10 079,7)

Власний капітал

675,2

1 262,3

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

91,5

91,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

9 986,1

9 543,5

Поточні зобов'язання і забезпечення

312,4

208,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(587,1)

(1 699,6)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1000

1 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(587,1)

(1 699,6)


Наглядова рада ПрАТ «БІАРС»

 До уваги акціонерів!

У відповідності до вимог частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» інформуємо Вас про наступне:

І. Загальна кількість акцій ПрАТ "БіАРС" (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, станом на 18.03.2019р.) – – 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "БіАРС" (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, станом на 18.03.2019р.) – 957 (дев’ятсот п’ятдесят сім) штук простих іменних акцій.

ІІ. Для участі в річних загальних зборах необхідно надати:

акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу:

представникам акціонера –  паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

ІІІ. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «БіАРС», які призначені на 24 квітня 2019року:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії – Трикоз Петро Іванович, член лічильної комісії – Скопненко Любов Андріївна.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії у правому нижньому куті на кожній його сторінці.

3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Генерального директора Дерикіт Володимира Петровича, секретарем – Скопненко Любов Андріївну.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

За результатами розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Сальнікова Валерія Володимировича, Городкова Дмитра Юрійовича, Трачук Леоніда Григоровича.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Сальнікова Валерія Володимировича, Городкова Дмитра Юрійовича, Трачук Леоніда Григоровича членами Наглядової ради Товариства строком на три роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Встановити, що членам Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується. Уповноважити Генерального директора Товариства Дерикіт В.П. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Балансовий збиток Товариства за результатами діяльності в 2018 році складає 587,1 тис. грн.

9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

У зв’язку з наявністю збитків у розмірі 587,1 тис. грн. за підсумками роботи Товариства за 2018 рік розподіл прибутку та покриття збитків не проводити.

10.Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів – договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), договорів з банківськими установами, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (24.04.2019р.) річними загальними зборами Товариства, коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариствата за умови попереднього погодження вчинення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - 11 829,4 тис. грн. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «БІАРС» на підписання відповідних правочинів.

Наглядова Рада ПрАТ «БіАРС»

т. /044/ 440-43-70